cancanturri.cardedeu@gmail.com
+34 938 711 979

ESCOLA DE MÚSICA

- A Cardedeu -

A la nostra escola de música la iniciació a la música es concep d’una manera global treballant tots els elements que la composen ( melodia, ritme, harmonia) a través del mètode Willems i Dalcroze preparant per poder interpretar les partitures, així com desenvolupar el toc d’oïda i la invenció.

Es obert a qualssevol edat i s’adequa el mètode a la persona, a partir del 8 anys es fa l’instrument (individual) al mateix temps que el llenguatge musical necessari per conèixer com s’escriu la música i poder-la interpretar(grup reduït).

Quan un alumne es gran i no te un grup del seu nivell on poder fer el llenguatge musical se li ofereix poder fer-lo individual en la mateixa classe d’instrument.

La música s’inicia des de les famílies amb els nostres grups de pares i nadons(grups reduïts).

Iniciació musical de 3 a 6-7 anys, amb 4 nivells d’iniciació on en l’últim toquen un instrument de plaques per practicar lo après i es presenten els diferents instruments per poder triar quin volen estudiar (classes de grups reduïts).

Llenguatge musical a partir dels 7-8 anys (classes grups reduïts)des de grau inicial a final de grau mitjà.

Llenguatge musical en grup per adults sense coneixements.

Instruments a partir dels 8 anys individual, creiem que es la manera com es pot seguir la progressió mes adequada per cada alumne.

Oferim individual(nens, joves, adults):Piano, violí, guitarra (espanyola, elèctrica), flauta travessera, trompeta, bateria, cant (individual a partir de 15 anys), també altres instruments a partir de la demanda dels nostres alumnes.

Oferim Grup reduït de guitarra i grups de cor, cambra, combo i orquestra.

El nivell va des del Grau inicial a final de Grau mig, l’alumne va progressant al seu ritme. S’ofereixen presentar-se a exàmens del Trinity College per aquells que vulguin tenir un títol reconegut i un incentiu extra per superar-se.

Tots els alumnes d’instrument participen en els diferents concerts que es van oferint durant tot el curs, en el centre, a Cardedeu, a Barcelona i altres localitats en funció dels interessos, s’afavoreix  fer concerts d’intercanvi entre altres escoles de música. Es fomenta que l’alumne des de el nivell en que estigui pugui tocar en els concerts, de manera que es van assolint la practica de tocar en públic, també s’incentiva que puguin tocar entre ells.

1
can canturri 106 1I6A1452
can canturri 145 1I6A1506
can canturri 092 1I6A1438
3
4
can canturri 166 1I6A1544
4
1
1 can canturri 106 1I6A1452 can canturri 145 1I6A1506 can canturri 092 1I6A1438 3 4 can canturri 166 1I6A1544 4 1

Iniciació musical de 3 mesos a 2 anys:

Es una proposta familiar per compartir els pares amb els nadons,
està basada en el mètode Willems en el marc que considera que la música es fa a casa amb els pares .

Es tracta de crear un espai per gaudir de la música junts pares i nadons, agrupats per edats segons la seva mobilitat, oferint un repertori de cançons adients a les edats per cantar amb els pares i oferir diferents estímuls sonors pels nadons amb la possibilitat de manipular-los per anar desenvolupant la seva capacitat auditiva i rítmica, com també diferents músiques on poder balancejar-nos o ballar amb ells.

La duració d’aquests cursos son de mínim 3 mesos i no s’ha d’abonar matrícula.

Música de 3 a 7 anys:

La iniciació musical a partir dels tres anys son classes de 45 min, 1h o 1’15h depenent de les edats on venen els infants un cop per setmana.
La base d’aquesta iniciació està dins la metodologia Willems i Dalcroze. Parteix de la música que ja posseeix el nen i se li va ajudant a desenvolupar la memòria musical, l’entonació i el ritme, introduint-lo en el llenguatge musical.
A cada classe es treballen quatre aspectes: l’oïda, el ritme, la cançó i el moviment. Està estructurat  en quatre graus tenint en conte les edats dels nens/es:

  • 1er Grau de 3-4 anys

Es de caràcter sensorial, el nen reprodueix i inventa les propostes d’oïda, entonació, ritme, cançó i moviment

  • 2on Grau de 4-5 anys:

Pre-escritura musical:
Als estímuls sensorials de melodia  i ritme els hi donem una grafia per agafar mes consciència i aprenen a plasmar en la pissarra o al paper el que han escoltat, es per això que li diem pre-escritura musical perque l’acosta al llenguatge musical escrit, seguim treballant les cançons i el moviment per reforçar el sentit rítmic i del tempo.

  • 3er Grau de 5-6 anys:

Pre-solfeig i pre-instrument:

Aprenen oralment els ordres generals dels noms de nota, amb escales, progressions, també aprenen com es col·loquen les notes en el pentagrama, treball auditiu dels intervals, així com també aprenen els primers ritmes escrits amb figures rítmiques i s’inicien a un primer instrument: el carilló, on poder trobar aquestes notes que aprenen, iniciant-se a tocar cançons de 1 a 5 notes i inventar-ne, seguint el treball del moviment i dels compassos vivencialment.

  • 4rt Grau de 6-7 anys:

S’inicien al llenguatge musical i aprofundiment del carilló, també es pot començar un instrument individual si es te clar quin es vol.

Es segueix tot lo iniciat seguint amb les progressions d’ordre de les notes, per afavorir la seva automatització, es presenten les claus de sol i Fa en el pentagrama d’una manera global, s’aprofundeix amb el coneixement auditiu dels intervals, es segueixen ampliant els ritmes amb els compassos i s’amplia el repertori de cançons amb el carilló, al mateix temps tenen classes de presentació i prova de diferents instruments per poder facilitar la tria pel següent curs.

Música per majors de 7 anys i adults:

En l’escola de música i expressió a partir dels 8 anys es tria un instrument que s’estudia per començar mig hora per setmana individualment, ja que creiem que es la millor manera perquè l’alumne progressi al seu ritme i pugui evolucionar millor i es continua l’estudi del llenguatge musical en grup 1h per setmana amb el mateix mètode Willems per anar progressant en el grau inicial (uns quatre cursos, depenent del ritme del grup ) i al grau mig entrant ja en els llibres de la logse (quatre cursos mes, on es fa també harmonia i anàlisis ). O be si per edat no te grup es fa individualment integrat a la classe d’instrument que hagi escollit (1h o mes segons nivell i necessitats). També l’escola de música ofereix un Grup de llenguatge musical per adults: L’objectiu és donar una base musical general amb coneixement del llenguatge musical , notes i ritmes tant oral  como escrit fent pràctica i teoria. Està adreça`t tots aquells adults que volen entendre el significat de la notació musical sense tenir cap coneixement previ.
El treball constarà:- Treball auditiu, – treball cantat, -treball rítmic, -treball teòric. Es realitzarà un hora un cop per setmana.

Les classes d’instrument individual van dirigides a nens, joves i adults.

Les classes de cant son en grup de 8 a 14 anys (per poder fer una preparació vocal suau i adequada a l’edat ) i individuals a partir dels 15 anys (quan ja s’ha fet el canvi de veu i es pot treballar mes a fons on la tècnica que perdurarà en el temps).

Els INSTRUMENTS i nivells que oferim a l’escola de música i expressió son:
Piano, violí, guitarra (espanyola, elèctrica), flauta travessera, trompeta, bateria, cant (individual a partir de 15 anys), també altres instruments a partir de la demanda dels nostres alumnes.
El nivell va des del Grau inicial a final de Grau mig, l’alumne va progressant al seu ritme. S’ofereixen presentar-se a exàmens del Trinity College per aquells que vulguin tenir un títol reconegut i un incentiu extra per superar-se.

Piano

Piano iniciació: Basada en mètode E. Willems que proposa una amplia iniciació treballant quatre aspectes : el toc d’oïde, la lectura, la improvització i la memorització , amb elles també es practica l’aspecte tècnic, la postura corporal i aprendre a conjuntar-se amb altres sigui el professor o d’altres alumnes de piano, tocant a 4 mans o amb d’altres instruments. Des dels inicis es fomenta tocar en públic com a part del aprenentatge.

Piano nivell mig i superior: Seguint el desenvolupament dels alumnes es va augmentant el nivell oferint la oportunitat de tocar en públic varies vegades durant el curs i també es pot triar preparar-se pels exàmens oficials del Trinity College i o proves d’accés als conservatoris. Es fomenta el tocar en públic tan individualment com en petits grups.

Violí

Es segueix un mètode d’iniciació, combinant el mètode Suzuki i diferents mètodes per anar progressant i poder triar el repertori en funció del objectiu de l’alumne .
Es dona èmfasis en la postura i a l’hàbit de la pràctica, posant atenció en el treball d’oïda, de lectura, memorització i tècnica. A la nostra escola de música a Cardedeu les classes són individuals però es fomenta a que toquin amb grups de violins i grups de cambra.

Trompeta

Es treballa amb diferents mètodes la tècnica, afinació, postura, lectura, improvització. Les classes són individuals però es fomenta el treball de grup. Es preparan els programes segons el interés de l’alumne.

Guitarra (Espanyola, Elèctrica)

Es segueixen diferents mètodes, treballant l’oïde, la lectura i la tècnica , es segueix un programa lliure o be es prepara per exàmens de conservatori o Trinity. Es treballa individual o en petit grup de dos o tres. Es fomenten que toquin en grup de guitarres o de diferents instruments, combos o càmera.

Flauta Travessera

Es treballa individual amb diferents metodologies per aconseguir la bona postura i so.

Bateria

A la nostra escola de música a Cardedeu es treballa individualment, seguint l’evolució de l’alumne. Es fomenta el treball en combos i diferents instruments.

El Cant individual

Es a partir de 15 anys i adults, es treballa  la veu amb diferents exercissis per desenvolupar-la i es prepara un repertori al gust de l’alumne. Anirà aprenent com millorar l’emissió del so, la potencia etc.

Ukelele

classes de ukelele Cardedeu

A la nostre escola oferim Ukelele tan en classes individuals per qualsevol edat a partir de 6 anys o en petit grup des dels 6 anys

Mandolina

clases de mandolina cardedeu

A la nostre escola oferim Mandolina en petit grup a partir 8 anys i adults.

També altres instruments a partir de la demanda dels nostres alumnes.

MÚSICA EN GRUP

Cor escènic
(coral amb moviment)

De 8 a 11 anys i de 12 a 15 anys 1h setmanal treballarà tècnica vocal, respiració, repertori i moviment corporal per acompanyar les cançons.

Bodybeat

classes bodybeat Cardedeu

Bodybeat es una combinació de BODYPERCUSSION on s’apren el registre tímbric corporal, on el cos es l’element de percussió    i es realitza una coreografia amb una base musical,i BEATBOX trucs per fer sons i ritmes únicament amb l’aparell bucofonador, la boca. Finalitzant amb una batalla de beatbox. S’ofereixen dos grups: per a nens de 9 a 12 anys dimecres de 18 a 19h i joves de 13 a 16 anys dimecres de 19 a 20h.

Música de Cambra

Grup de tres o quatre instruments (joves i adults), 1h setmanal

Grups de combo

Quatre o mes instruments música moderna (joves i adults) 1h setmanal

Orquestra

Grup gran amb instruments de corda, vent i piano, 1h setmanal

Tots els alumnes d’instrument i cant participen en els diferents concerts que es van oferint durant tot el curs, en el centre, a Cardedeu, a Barcelona i altres localitats en funció dels interessos, s’afavoreix fer concerts d’intercanvi entre altres escoles de música. Es fomenta que l’alumne des de el nivell en que estigui pugui tocar en els concerts, de manera que es van assolint la practica de tocar en públic, també s’incentiva que puguin tocar entre ells.

Escola de musica can canturri

Horari

Dilluns i Dimecres 10-13h

Dilluns a Divendres 17-20h.

Inici classes 5 Setembre, matrícules obertes

RRSS

Pandacoc © 2021 . Todos los derechos reservados